Armand Zunder: De ‘Wiedergutmachung’ voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme

Titel: Herstelbetalingen: De ‘Wiedergutmachung’ voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme
Auteur: Armand Zunder
Prijs: € 35,-
ISBN: 978-90-74897-55-6
Bestellen: info@amritpublishers.com

De studie van de econoom Armand Zunder over het best bewaarde geheim in de koloniale geschiedenis: de wijze waarop Nederland geprofiteerd heeft van haar kolonie Suriname. Deze studie zou wel eens voorgoed de visie op de geschiedenis van Suriname kunnen veranderen en de basis vormen voor het herschrijven van de geschiedenisboeken in het onderwijs.

Inhoud
De studie van Armand Zunder is om verschillende redenen zeer belangrijk:

  • Nieuw thema: Zunder brengt een belangrijke vernieuwing in de Surinamistiek. Voor het eerst heeft een historicus het aangedurfd om het thema herstelbetaling zo scherp op de wetenschappelijke en maatschappelijke agenda te plaatsen. Dit thema raakt de kern van de discussie over het slavernijverleden als een misdaad tegen de menselijkheid.
  • Fundamentele kritiek: Wetenschappelijke vooruitgang van enige betekenis ontstaat doordat kritische wetenschappers de moed hebben om traditionele opvattingen ter discussie te stellen. Zunder opent met deze studie de deur van een kamer vol taboe’s. Waar andere historici ervoor terugdeinzen om de aard van slavernij te analyseren, gaat Zunder vele stappen verder. Hij fileert de verschillende traditionele opvattingen over slavernij en kolonialisme op basis van uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en toont hun enorme zwakte aan.
  • Nieuwe visie op de geschiedenis. Zunder’s bijdrage is misschien wel de belangrijkste studie sinds Anton de Kom, omdat hij verbanden legt die tot nu toe nooit gelegd zijn: de verbanden tussen het beleid van de koopliedenbankiers en de regentenelite in Nederland – en met name in Amsterdam – en de creatie van de kolonie Suriname. Tot nu is vaak de Surinaamse samenleving beschreven als een op zichzelf staande samenleving die weliswaar verbonden was met Nederland, maar meer als een last dan een lust. Op basis van een gedegen kennis van de Nederlandse geschiedenis en feitenmateriaal uit de archieven legt Zunder de verbanden bloot, die door anderen verzwegen of niet gezien zijn.
  • Economische geschiedenis: Surinaamse historici hebben zich geconcentreerd op de sociale of politieke geschiedenis van Suriname. De economische geschiedenis is vaak als een stiefkind behandeld. Zunder’s studie is de meest uitgebreide studie van de historische ontwikkeling van de Surinaamse economie. Zijn statistische bijlage bevat economische gegevens (kwalitatief en kwantitatief) die tot nu toe moeilijk beschikbaar waren.
  • Beleidsrelevantie: Zunder maakt een vertaling die vaak afwezig is in wetenschappelijke studies in de Surinamistiek: de verbinding tussen wetenschappelijke analyse en beleid. Hij maakt een uitgebreide uitwerking van hoe de resultaten van zijn studie vertaald kunnen worden in een beleid m.b.t. herstelbetalingen.