Categorie archieven: Discussies

Francio Guadeloupe contra Sandew Hira

Op 27 februari 2011 gingen Francio Goudeloupe en Sandew Hira met elkaar in debat over het vraagstuk van racisme. Onlangs liet Guadeloupe weer van zich horen. Hij schuift Hira allerlei onzinnige stellingen over racisme in de schoenen. Hira’s antwoord is te downloaden via de website van IISR.
De video van het eerste debat tussen Guadeloupe en Hira is via Youtube te volgen. De inleiding van Hira bij het debat is hier te downloaden

Reactie Van Rossum en Fatah-Black

Reactie Van Rossum en Fatah-Black

Beste Sandew Hira,

Van de Nederlandse slavenhandel en de impact op de Nederlandse economie was nog geen reconstructie gemaakt. Nu is deze reconstructie er wel. Het verbaasde ons dat je historisch onderzoek dat bekijkt hoe de slavenhandel onderdeel was van de Nederlandse economie als geheel niet belangrijk vindt.

In de bespreking van ons artikel wordt gesteld dat wij een rookgordijn optrekken voor de geschiedenis van slavenhandel en slavernij. Wij voelen ons geroepen om te reageren. Dit doen wij omdat het slavernijverleden ons aan het hart gaat. Maar bovenal ook omdat de bespreking een selectief, zelfs foutief beeld geeft van het doel en de resultaten van ons artikel.

We hebben met ons artikel een aanzet willen geven voor onderzoek naar de verwevenheid van de economie van de Nederlandse Republiek met de slavenhandel. In de bespreking wordt gesteld dat we de ‘winst’ van handelaren zouden berekenen. Dat klopt niet. Wij stellen in het artikel nadrukkelijk dat het ‘artikel tegenwicht (wil) bieden aan de vele benaderingen die zich slechts richten op ‘winstberekeningen’, waarin de nadruk ligt op de slavenhandel als een handel die (…) gekenmerkt werd door beperkte winsten.’ Dit is belangrijk, omdat de focus op deze beperkte winst voor sommige historici reden is geweest om te stellen dat de slavenhandel van weinig economisch belang zou zijn geweest.

Wij stellen daar een ander perspectief tegenover. Wij stellen dat het belangrijk is om te kijken naar de bredere impact van de slavenhandel op de Nederlandse economie. Om tot een goed inzicht te komen berekenen wij daarom de ‘brutomarge’ van de handel als geheel. Dat is een ‘indicatie van het totaal aan opbrengsten en (economische) activiteiten dat direct gevolg was van de Nederlandse slavenhandel van Afrika naar Amerika.’ De bedragen die wij noemen, zo betogen we, zijn uitgegeven in de Republiek, aan scheepsbouw, verzekeringen, bevoorrading, lonen, commissiegelden, etc.

Dit is dus een andere benadering dan veel eerdere studies hadden. Eerdere studies waren geïnteresseerd in de winst- en verliesrekening van compagnieën. Ons doel was juist om een indicatie te geven van de economische band tussen de Republiek en de trans-Atlantische slavenhandel. Het is voor het eerst dat voor de gehele periode van Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel een reconstructie is gemaakt. Wij denken dat dat belangrijk is voor het debat over het slavernijverleden – en roepen dan ook op tot verder onderzoek en debat over het slavernijverleden in Azië én de Atlantische Oceaan.

De bespreking suggereert dat we ons niet zouden realiseren dat de slavenhandel maar een kleine rader was in een groter systeem. Dat is natuurlijk onzin. We schrijven immers: ‘De slavenhandel had met het leveren van (gedwongen) arbeidskracht een cruciale functie binnen het Atlantische systeem. (…) Daarbij moet expliciet benadrukt worden dat hier alleen de slavenhandel is behandeld, niet het bredere, op slavernij gebaseerde Atlantische systeem. De impact van dit systeem moet nog vele malen groter zijn geweest.’ Er wordt nergens ontkent dat dit het geval is, en toch wordt ons dit aangewreven. Wat ons betreft staat onze conclusie als een huis: ‘De slavenhandel was in dit opzicht een kleinere handelsstroom, maar is wellicht symbolisch voor de wijze waarop handel, macht en geweld zijn verweven en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van vroegmodern Europa.’

We storen ons aan de selectieve manier van citeren en de povere manier van samenvatten. De bespreking maakt van ons onderzoek een karikatuur. Je onderschat je lezers, maar dat is voor jouw rekening. Wat we wel bijzonder problematisch vinden is de aantijging dat we ons geen rekenschap zouden hebben gegeven van de ‘basisliteratuur’. De literatuur die genoemd wordt, gaat in op andere belangrijke debatten, zoals de onderontwikkeling van Afrika. Geen van de boeken die in de bespreking genoemd worden, zijn ons onbekend, ze waren simpelweg niet relevant voor ons onderzoek.

En zo komen we tot de slotsom van onze reactie op de bespreking van ons artikel. De bespreking staat vol selectieve citaten en valse beschuldigingen. Wij betreuren dat, en vinden dat al met al geen fraai gezicht.

Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black

Debat Sandew Hira versus Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black

Datum: 20 april 2012
Auteur: Sandew Hira
Titel: Wat is verlies? Een kritische bespreking van een visie van het wetenschappelijk kolonialisme op de criminele handel in zwarte mensen

Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black hebben een artikel gepubliceerd over de winstgevendheid van de Nederlandse slavenhandel dat veel aandacht heeft gekregen in de Nederlandse pers. De strekking was: “Slavernij was belangrijker voor de economie dan tot nu toe werd aangenomen.” De titel was: Wat is winst? De economische impact van de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel.Sandew Hira heeft een kritische analyse gemaakt van het artikel:

“In deze bespreking maken we een analyse van het onderzoek en laten zien waarom de benadering die zij presenteren, past in de traditie van het wetenschappelijk kolonialisme. Ook wordt een oordeel gegeven
over de kwaliteit van het onderzoek en de
implicaties voor toekomstig beleid inzake het
slavernijverleden.

Klik hier om de volledige bespreking te downloaden.

Datum: 26 april 2012
Auteur: Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black
Titel: Reactie Van Rossum en Fatah-Black

“Van de Nederlandse slavenhandel en de impact op de Nederlandse economie was nog geen reconstructie gemaakt. Nu is deze reconstructie er wel. Het verbaasde ons dat je historisch onderzoek dat bekijkt hoe de slavenhandel onderdeel was van de Nederlandse economie als geheel niet belangrijk vindt. In de bespreking van ons artikel wordt gesteld dat wij een rookgordijn optrekken voor de geschiedenis van slavenhandel en slavernij. Wij voelen ons geroepen om te reageren. Dit doen wij omdat het slavernijverleden ons aan het hart gaat. Maar bovenal ook omdat de bespreking een selectief, zelfs foutief beeld geeft van het doel en de resultaten van ons artikel.”
Klik hier om het hele artikel te lezen.

Datum: 30 april 2012
Auteur: Sandew Hira
Titel: Repliek Sandew Hira

“Dank voor jullie reactie op mijn kritiek.
Mijn kritiek op jullie artikel is in drie punten samengevat:

  1. Het is eenzijdig omdat het winst niet in samenhang met verlies bekijkt.
  2. Het maakt een verkeerde vergelijking om het belang van slavenhandel te meten. De vergelijking moet zijn tussen handel en productie en niet tussen handel berekend volgens de methode van Emmer en Den Heijer en de handel berekend volgens jullie methode.
  3. Het ziet de belangrijkste beleidsimplicatie over het hoofd, namelijk het effect op de omvang van herstelbetalingen.”

Klik hier om de volledige reactie te lezen.

Debat Francio Guadeloupe versus Sandew Hira

Datum: 27 februari 2011
Betreft: Racisme

Op 27 februari 2011 gingen Francio Goudeloupe en Sandew Hira met elkaar in debat over het vraagstuk van racisme in Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. De inleiding van Hira bij het debat is hier te downloaden.

Datum: 24 april 2012
Auteur: Francio Guadeloupe
Titel: Geloof in ras is onuitroeibaar

“Anti-racisten en racisten zijn eigenlijk aanhangers van dezelfde geloofsovertuiging: het geloof in ras. We moeten stoppen met het belijden van deze godsdienst en in plaats daarvan een nieuwe vorm van atheïsme beoefenen. Pas dan komt er echt een einde aan racisme.”
Klik hier om het volledige stuk van Guadeloupe te lezen.

Datum: 27 oktober 2012
Auteur: Sandew Hira
Titel: Francio Guadeloupe en anti-racisme

“Guadeloupe’s oplossing voor racisme is: “Door adieu te zeggen aan nikkers, koelies en makambas in ons wetenschappelijk schrijven en denken … zullen we ook vaarwel zeggen aan de reïficatie (essentialisering) creolen,
Hindoestanen en blanken.” (p. 14). Met andere woorden: gebruik geen etnische classificatie: weg met de termen, zwart, bruin of blank, moslim, hindoe of christen. Racisme verdwijnt als we onze taal veranderen. De kern van mijn kritiek is dat racisme is niet ontstaan uit taal en ook niet zal verdwijnen door een ander taalgebruik. Het is geheel van sociale, economische en politieke verhoudingen dat ontstaan is uit een historische samenloop van omstandigheden en niet door de introductie van een bepaald soort taalgebruik. Dat heeft geleid tot een situatie waarbij superioriteit en inferioriteit gekoppeld is aan ras en dat heeft weer geleid tot een bepaald taalgebruik en niet omgekeerd. De beleidsimplicaties zijn verschillend.”

Klik hier om het volledige antwoord van Hira te lezen.

Hilde Neus versus Sandew Hira

Datum: 2 juli 2011
Auteur: Hilde Neus
Titel: De wetenschap van Sandew Hira

In De Ware Tijd van 2 juli 2011 uitte Hilde Neus in een artikel kritiek op het werk van Sandew Hira. “In de discussie over de slavernij is de afgelopen tijd een persoonlijke noot geslopen. Naar aanleiding van een hoogopgelopen discussie tussen Sandew Hira en Gert Oostindie schreef de eerste de bundel ‘Decolonizing the Mind’ (2009). In deze publicatie verwijt hij Oostindie en anderen zich niet met wetenschap bezig te houden maar met ideologie.”
Klik hier om het hele artikel te lezen.

Datum: 4 juli 2011
Auteur: Sandew Hira
Titel: Reactie op Hilde Neus

“In De Ware Tijd van 2 juli heeft Hilde Neus kritiek op mijn werk geuit in een artikel getiteld “De wetenschap van Sandew Hira”.
Ik juich deze ontwikkeling van harte toe. Kritiek is de essentie van een democratie en van een gezonde wetenschapsbeoefening. Het eerste punt van kritiek van Neus is dat ik de vrijheid van meningsuiting zou beperken. Ze schrijft: “Hij prijst de nieuwe hoogleraar slavernijgeschiedenis Stephen Small omdat iedereen van hem mag zeggen en denken wat ie wil. Je hoeft het niet met hem eens te zijn. Maar Hira kijkt hier zélf helaas niet in de spiegel. Andere wetenschappers geeft hij een veeg uit de pan.”
Neus maakt hier een beginnersfout in de wetenschap.”

Klik hier om de volledige reactie te lezen.

Walther Donner versus Sandew Hira

CoverZunderWebDatum: 17 augustus 2010
Auteur: Walther Donner
Titel: Raaskallen over slavernij toestanden

Met de publicatie van het boek van Armand Zunder over herstelbetalingen is een nieuwe stap gezet in de richting van de geschiedschrijving van slavernij en kolonialisme in Suriname. Zunder beargumenteert dat slavernij een misdaad was tegen de menselijkheid, analyseert de economische mechanismen van het systeem van uitbuiting en onderdrukking, berekent hoe groot de schade is die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederland kolonialisme en houdt een pleidooi voor herstelbetalingen. Walther Donner heeft kritiek op deze benadering.

“Op l juli j.l. was het weer raak met het geraaskal over slavernijtoestanden. De tragiek is dat zelfs intellectuelen die het beter zouden moeten weten hieraan
meedoen. Allerlei mythen die ons logisch verstand geweld aandoen werden
als gebruikelijk weer van stal gehaald. Elke oproep tot zelfrespect en
zelfredzaamheid bleef als gebruikelijk uit. De mishandelingen en
aframmelingen die onze voorouders moesten ondergaan werden breed
uitgemeten om daaruit argumenten te putten om de Hollanders daarvoor
verantwoordelijk te stellen zodat ze kunnen worden uitgemolken of kunnen
worden aangesproken voor genoegdoening zodat we onze trauma’s kunnen
kwijtraken. Nieuw was deze keer het verhaal van een schooljuffrouw die de
kinderen voorhield hoe de slavinnen werden verkracht daarbij vergetend te
vermelden dat in die tijd zwarte vrouwen niet behoefden te worden verkracht
aangezien kinderen geboren uit een dergelijke daad het immers altijd beter
hadden dan zwarte kinderen.”

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Datum: 20 augustus 2010
Auteur: Sandew Hira
Titel: Wetenschap en slavernijgeschiedenis: een antwoord aan Prof. Dr. Walther Donner

“De titel van zijn bijdrage luidt Raaskallen over slavernij
toestanden. Raaskallen betekent razen, tieren,
kletsen, doordraven of leuteren. Donner verwijt zijn
opponenten dat ze kletsen of leuteren over slavernij
en niet weten waar ze het over hebben. Sommige
mensen zouden aanstoot kunnen nemen aan zijn stijl,
maar die stijl wil ik hier graag verdedigen. Iedereen
heeft het recht op een eigen stijl van argumenteren.
In de wetenschap wordt de waarde van een bijdrage
niet bepaald door de stijl, maar door de inhoud
van de argumentatie. Opponenten van Donner
zouden de inhoud van zijn argumentatie moeten
beoordelen en de stijl beschouwen als zijn recht op
vrije meningsuiting.”

Klik hier om de volledige reactie te lezen.

Anil Ramdas is simplistisch in slavernij discussie

AnilRamdasDatum: 12 juli 2010
Betreft: Slavernijverleden

Anil Ramdas stelt in zijn bijdrage aan de discussie over het slavernij verleden in NRC van 6-7-2010 (“debat over slavernij is harteloos en rancuneus”) dat zakelijk spreken over slavernij niet lukt. Hij heeft het dan niet over zijn bijdrage, maar over de bijdrage van o.a. de Surinaamse econoom Armand Zunder en de organisatoren van een internationaal symposium over herstelbetalingen, slavernij en kolonialisme. Sandew Hira geeft commentaar op de kritiek van Ramdas.

“Anil Ramdas denkt dat een excuusje van de koningin en het opnemen van een plaatje van één erge vorm van mishandeling – de Spaanse bok – in de geschiedenisleerboeken voldoende moet zijn om deze misdaad tegen de menselijkheid een plaats te geven in de Nederlandse geschiedenis. Wat een simplistische opinie. Maar ook daar heeft hij recht op.”

 

Lees de kritiek hier.