Artwell Cain (red.): Tula: De slavenopstand van 1795 op Curacao

Titel: Tula: De slavenopstand van 1795 op Curacao
Auteur: Artwell Cain (red.)
Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-50-1
Bestellen: info@amritpublishers.com

Op 17 augustus 1795 begon op Curaçao een slavenopstand onder leiding van Tula, die geëindigd is in een executie van ruim honderd tot slaaf gemaakten. De uitermate wrede terechtstelling van de leiders van de opstand is gegrift in het geheugen van veel Antillianen.<

Inhoud
17 augustus is de nationale dag op de Antillen waarbij de opstand wordt herdacht en haar leiders worden geëerd. Deze dag is in 1985 ingesteld door middel van een proclamatie. Ook werd in dat jaar de Parke di Lucha pa Libertat (Park voor de Vrijheidsstrijd) geopend. In tegenstelling tot Suriname – waar 1 juli, toen de slavernij officieel werd afgeschaft, gevierd wordt als de dag van de vrijheid – hebben de Antillianen 17 augustus tot een nationale dag voor de vrijheid gemaakt. In dit boek worden verschillende thema’s behandeld: Don Martina, ex-premier van de Antillen, gaat in op de betekenis van 1795 voor de huidige positie van de Antilianen mede in relatie tot Nederland.Charles do Rego bespreekt onder meer de relatie tussen de opstand en de Franse revolutie. De Surinaamse historicus Sandew Hira analyseert de Antilliaanse opstand op basis van de originele bronnen en plaatst deze in een internationaal kader. Dit boek geeft feiten en analyse van de opstand die geschiedenis verbinden met actualiteit. Het boek is in een Nederlandse en Papiamento versie beschikbaar.

Edwin Marshall: Fred Derby: Vakbondsleider en politicus

Titel: Fred Derby: Vakbondsleider en politicus
Auteur: Edwin Marshall
Prijs: € 17,50 (uitverkocht)
ISBN: 978-90-74897-59-4
Bestellen: info@amritpublishers.com

In dit boek gaat auteur Edwin Marshall in op het leven en het werk van de vakbondsleider en politicus Fred Derby. Het is het verhaal van de jongen uit Berlijn (district Para), die is uitgegroeid tot een vakbondsleider en politicus van formaat.

Inhoud
In dit boek gaat auteur Edwin Marshall in op het leven en het werk van de vakbondsleider en politicus Fred Derby. Het is het verhaal van de jongen uit Berlijn (district Para), die is uitgegroeid tot een vakbondsleider en politicus van formaat. Derby deed zijn politieke scholing op in de PNR, de partij die consequent streefde naar de onafhankelijkheid van Suriname. Hij deed zijn intrede in de vakbeweging toen het partijcongres van de PNR besloten had dat de kaders in de (leiding van de) vakbonden moesten gaan. Derby werd toen bestuurslid van de Katholieke Onderwijzers Kring, later de Katholieke Onderwijzers Bond. Op politiek gebied ontstond er een breuk met zijn leermeester Eddy Bruma en richtte hij enkele jaren later een eigen partij op, de Surinaamse Partij van de Arbeid ( SPA). In 1980 vond er een militaire coup plaats door 16 militairen onder leiding van sergeant-majoor Desi Bouterse. Fred Derby stond aanvankelijk niet afwijzend, zelfs positief tegenover de machtsovername door de militairen. Gaandeweg werd hij kritischer over de verworvenheden van de revolutie. Op 8 december 1982 werd hij door de militairen gearresteerd, maar door Bouterse weer vrijgelaten. Vijftien vooraanstaande Surinamers werden toen vermoord.

Frank Dragtenstein: Alles voor de vrede: De brieven van Boston Band

Titel: Alles voor de vrede: De brieven van Boston Band
Auteur: Frank Dragtenstein
Prijs: € 17,50
ISBN: 978-90-74897-53-2
Bestellen: info@amritpublishers.com

“Alles voor de vrede” laat de correspondentie zien tussen de tot slaafgemaakte Boston Band en het koloniaal bestuur in Suriname. De brieven van Boston zijn uniek, enerzijds omdat ze in het midden van de 18e eeuw door een (ex-)tot slaafgemaakte zijn geschreven, in een periode waarin tot slaafgemaakten niet of nauwelijks schreven of het hen zelfs verboden was te leren lezen en schrijven.

Inhoud
“Alles voor de vrede” laat de correspondentie zien tussen de tot slaafgemaakte Boston Band en het koloniaal bestuur in Suriname. De brieven van Boston zijn uniek, enerzijds omdat ze in het midden van de 18e eeuw door een (ex-)tot slaafgemaakte zijn geschreven, in een periode waarin tot slaafgemaakten niet of nauwelijks schreven of het hen zelfs verboden was te leren lezen en schrijven. Deze brieven zijn van grote betekenis in de historiografie van de slavernij omdat heel weinig schriftelijke getuigenissen uit boven genoemde periode zijn overgeleverd. In de mondelinge overlevering is Boston bekend gebleven en wordt hij hooggewaardeerd als ‘stamouder’, verzetsstrijder, intellectuele schrijvende ex-tot slaafgemaakte en initiatiefnemer van de vrede. Hij arriveerde vermoedelijk na het jaar 1749 in Suriname en stierf in 1766. In het midden van de 18e eeuw werd hij één van de leiders van rebellerende slaven in Oost-Suriname. Boston heeft door zijn correspondentie met het koloniaal bestuur in Suriname de vrede tussen dat bestuur en de Marrons in het oosten van dat land bewerkstelligd en vorm gegeven. Het is bijzonder dat gebeurtenissen in de geschiedenis van de slavernij en verhoudingen met de slavenhouder of kolonisator ook vanuit het perspectief van een Marron worden belicht. Uit de briefwisseling blijkt dat in de periode tussen 1757 en 1763 Boston zijn stempel heeft gedrukt op de verhouding tussen het bestuur en gevluchte slaven in Suriname. Met de brieven van Boston wordt aan de bestaande publicaties over de Marrons het perspectief van een tijdgenoot, ex-slaaf en Marron zelf, toegevoegd.

Sandew Hira: Decolonizing the mind: een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme

Titel: Decolonizing the mind: een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme
Auteur: Sandew Hira
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-52-5
Bestellen: info@amritpublishers.com

Op 25 oktober 2009 ging Sandew Hira in debat met Prof. Dr. Gert Oostindie van de Universiteit Leiden over de geschiedschrijving van het kolonialisme. Het debat werd georganiseerd door de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. Hira beargumenteerde dat Oostindie onderdeel is van een stroming, die hij in dit boek omschrijft als het wetenschappelijk kolonialisme.

Inhoud
Het wetenschappelijk kolonialisme probeert met wetenschappelijke argumenten de stelling te onderbouwen dat het kolonialisme geen systeem was van onderdrukking en uitbuiting en dat er ook goede kanten zaten aan het kolonialisme. Hira beoordeelt de stellingen van het wetenschappelijk kolonialisme op vier criteria: Wat is de theoretische basis van haar stellingen? Op welke feiten is die theorie gebaseerd? Hoe consistent zijn de stellingen? Hoe kunnen ze getoetst worden en wat is het resultaat van die toetsing? Het dekolonisatieproces in de wereld is bijna voltooid. Dit proces kent drie fasen: de politieke dekolonisatie, de economische dekolonisatie en de dekolonisatie van de geest. We zitten thans in de derde en laatste fase van het dekolonisatieproces: decolonizing the mind. De kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme is onderdeel van het proces van decolonizing the mind. Dit boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel levert een fundamentele kritiek op de stellingen van het wetenschappelijk kolonialisme. Het tweede deel analyseert de mechanismen waarmee deze stroming haar dominantie in de Nederlandse academische wereld in stand houdt. Het laatste deel behandelt enkele strategische vraagstukken voor beleidmakers van organisaties die actief zijn op het terrein van decolonizing the mind.

Martina Amoksi: De Marronvrouw in de stad

Titel: De Marronvrouw in de stad
Auteur: Martina Amoksi
Prijs: € 15,-
ISBN: 978-90-74897-95-5
Bestellen: info@amritpublishers.com

Met deze publicatie wordt voor het eerst een systematisch onderzoek uiteen gezet, waarbij de Marronvrouw centraal staat. Daarnaast wordt met dit historisch onderzoek ook een belangrijke lacune in de historiografie van Suriname vervuld met betrekking tot de bijdrage van vrouwen in de geschiedenis van Suriname. Amoksi hoopt met dit onderzoek ook bij te kunnen dragen aan een beter begrip voor de positie van de Marronvrouw in de Surinaamse samenleving en erkenning voor hun situatie.

Inhoud
“Een meisje is de rijkdom van de bee”, een uitdrukking die de centrale rol van de vrouw in de Marrongemeenschap kenmerkt. De bee is een groep van marrons, waarbij matrilineaire verwantschap tussen de leden aangetoond kan worden. Marrons zijn de nazaten van tot slaaf gemaakten die onder uiterst moeilijke omstandigheden een nieuwe cultuur ontwikkeld hebben waarvan de elementen grotendeels Afrikaans zijn. In dit boek plaatst auteur Martina Amoksi, zelf ook afkomstig van de Marrons, de rol en positie van de Marronvrouwen in een historisch perspectief. Uit haar analyse blijkt dat de Marronvrouwen een grote bijdrage hebben geleverd met betrekking tot het overleven van de Marrongemeenschappen sinds hun oprichting tot heden. De centrale vraagt die Amoksi in dit boek stelt is wat de effecten waren van de urbanisatie van de tweede helft van de twintigste eeuw op de sociaal-economische positie van de Marronvrouwen in Suriname. Daarbij gaat ze voornamelijk in op de historische positie van de Marronvrouwen en de doorwerking daarvan in het heden.

Marten Schalkwijk en Stephen Small: New Perspectives on Slavery and Colonialism in the Caribbean

Titel: New Perspectives on Slavery and Colonialism in the Caribbean
Auteur: Marten SChalkwijk en Stephen Small
Prijs: € 17,50
ISBN: 978-90-74897-59-4
Bestellen: info@amritpublishers.com

Marten Schalkwijk en Stephen Small hebben een reader geredigeerd met elf artikelen die gaan over slavernij en de erfenis van slavernij in Suriname en het Caraïbisch gebied. Marten Schalkwijk is hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit. Stephen Small is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam and Associate Professor of African American Studies aan de University of California, Berkeley.

Inhoud
De analyse van slavernij in het Caraïbisch gebied heeft een lange geschiedenis en heeft geresulteerd in een omvangrijke literatuur. De analyse heeft betrekking op de variaties in de aard, het functioneren en de erfenis van slavernij in diverse gebieden onder verschillende koloniale heersers, inclusief de Engelsen, Spanjaarden en Fransen. Er is relatief weinig literatuur in het Engels over Suriname. Deze reader bestaat uit bijdragen die de aandacht vestigen op de voormalige Nederlandse kolonie en bijdragen die de discussies die daarbij aangekaart worden in een breder perspectief plaatsen van de discussies die elders in het Caraïbisch gebied plaatsvinden. De artikelen zijn gegroepeerd in drie hoofdthema’s. Het eerste thema heeft betrekking op het instituut van slavernij. Het tweede thema is het verzet tegen slavernij. Het derde thema betreft de erfenis van slavernij in verschillende vormen. Diverse artikelen leveren nieuwe onderzoeksvragen met betrekking tot deze thema’s. Daarom hebben de auteur gekozen voor de titel: “New perspectives on slavery and colonialism in the Caribbean”.

Jan Schalkwijk: Ontwikkeling van de zending in het Zuid-Caraïbisch gebied – in het bijzonder onder de Hindostanen 1850-1980

Titel: Ontwikkeling van de zending in het Zuid-Caraïbisch gebied – in het bijzonder onder de Hindostanen 1850-1980
Auteur: Jan Schalkwijk
Prijs: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-61-7
Bestellen: info@amritpublishers.com

Voor het eerst is er een studie verschenen die uitgebreid aandacht schenkt aan een groep Hindostanen die nauwelijks aan bod komen in de geschiedschrijving: de Christenen, en vooral de stroming van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG).

Inhoud
Volgens de Historische Database Suriname was 0,06% van de Hindostaanse
contractarbeiders Christen. Daarbij is niet gespecificeerd om welke stroming
binnen het christendom het gaat. In de afgelopen anderhalve eeuw heeft het
Christendom ook in de Hindostaanse gemeenschap voet aan de grond gekregen. In 1980 was 5% van de Hindostanen in Suriname, 20% in Trinidad en 10% in Guyana Christen. Hoewel het nog steeds om een kleine groep Hindostanen gaat in Suriname, is het belangrijk om ook aandacht te schenken aan deze groep en haar rol in de Hindostaanse gemeenschap. Schalkwijk put uit bronnen van het EBG-archief. Hij beschrijft het dagelijkse leven van de zendelingen en het contact met Hindostanen. De verslagen van dat contact geven ons een beeld van hoe Hindostaanse voorlieden aankeken tegen de zendelingsdrift. Zijn boek zit vol van dit soort detailbeschrijvingen die een levendig beeld geven van het leven van Hindostanen in de verschillende fasen van de geschiedenis. Het is een geschiedenis van Hindostanen bekeken vanuit de bril van de zending, maar daardoor niet minder relevant. De feiten die vermeld worden over dit leven zijn vaak niet te vinden in andere archiefbronnen. Schalkwijk is geen wetenschapper die van buiten kijkt naar de EBG-zending. Hij zat er midden in. Hij beschrijft alle aspecten van die zending: de filosofie, de financiering, de organisatie, de onderlinge verhoudingen, de reactie van de omgeving, het beleid van kerkelijke instituten en dat alles in een historisch perspectief. Schalkwijk heeft een diepgaande vergelijking gemaakt tussen Suriname, Guyana en Trinidad en met name hoe de Christelijke zending in de verschillende landen tewerk zijn gegaan. Daaruit blijkt enerzijds hoe sterk de Christelijke kerken in de koloniën werden aangestuurd door de organisaties buiten de koloniën en anderzijds hoe groot de verschillen tussen de Engelse en Nederlandse koloniën was.

Radjinder Bhagwanbali: Tetary (de koppige): Het verzet van Hindoestanen tegen het Indentured Labour System in Suriname, 1873-1916

Titel: Tetary (de koppige): Het verzet van Hindoestanen tegen het Indentured Labour System in Suriname, 1873-1916
Auteur: Radjinder Bhagwanbali
Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-63-1
Bestellen: info@amritpublishers.com

Dit boek is de tweede publicatie van een trilogie van Radjinder Bhagwanbali over de geschiedenis van Hindostanen onder het Indentured Labour System in Suriname in de periode 1873-1916. Het eerste deel van de trilogie handelt over de werving en het transport van contractarbeiders en het leven op de plantages. Dat leven heeft aanleiding gegeven tot veel verzet tegen het kolonialisme. Dat verzet staat centraal in dit deel van de trilogie.

Inhoud
Op basis van brieven, verslagen, militaire beschrijvingen en ander archiefmateriaal beschrijft Bhagwanbali in detail hoe het verzet gestalte heeft gekregen, hoe de strijd zich heeft ontwikkeld en hoe het koloniale bestuur daarop heeft gereageerd. Hindostanen die tot nu toe onbekend zijn gebleven worden met naam en toenaam genoemd. Hun acties worden in dit boek aan de vergetelheid ontrukt. Het boek behandelt de achtergronden van de opstanden in het algemeen. Het gaat uitgebreid in op de opstanden op de plantages De Resolutie, Zoelen, Zorg en Hoop en Mariënburg. Het bevat de gedetaillerde namenlijst van de mensen die vermoord zijn tijdens de opstanden en de kaart van de plek van het massagraf van Mariënburg. Het boek is gebaseerd op archiefmateriaal dat tot nu toe niet gebruikt is geweest. Daaruit komt naar voren hoe meedogenloos de kolonisator is geweest in het neerslaan van de opstanden.

Marten Schalkwijk: The colonial state in the Caribbean

Titel: The colonial state in the Caribbean
Auteur: Marten Schalkwijk
Prijs: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-60-0
Bestellen: info@amritpublishers.com

Prof. Dr. Marten Schalkwijk heeft een indrukwekkende sociologische studie verricht over de geschiedenis van Suriname. Zijn monumentale studie (500 pagina’s) is om verschillende redenen van groot belang. Het is de eerste studie die persoonlijke netwerken in Suriname gedurende drie eeuwen heeft blootgelegd. Niemand heeft eerder geprobeerd om de netwerken van planters, militairen, ambtenaren e.d. over zo’n lange periode met elkaar in verband te brengen. Hij past methoden toe uit de wiskundige sociologie om te illustreren hoe de verdeling van macht in de koloniale samenleving plaatsvindt in de positie van individuele personen op de basis van ras, huidskleur en klasse. Hij laat ook zien hoe deze netwerken in de loop van de tijd veranderen.

Inhoud
Waar veel historische studies over Suriname erg beschrijvend zijn, heeft Schalkwijk een theoretisch kader geconstrueerd over de koloniale staat om de evolutie van de Surinaamse samenleving te begrijpen. Hij laat zien hoe de Joodse en marrongemeenschappen als een staat binnen een staat functioneren en hoe de koloniale staat werkt. In zijn gedetailleerde studie koppelt hij sociale gegevens over de bevolking, etniciteit, religie, en onderwijs met economische gegevens over producten, prijzen, invoer en uitvoer, belastingen, de overheidsbudgetten, het type van de aanplantingen en brengt ze samen met gegevens over instellingen, verenigingen en persoonlijke netwerken om de aard van de koloniale staat te begrijpen. Zijn studie wordt uitgegeven door uitgeverij Amrit en NiNsee als zevende uitgave in de NiNsee reeks. Prof. Dr. Schalkwijk is directeur van het Institute for Graduate Studies & Research aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname.

Radjinder Bhagwanbali: De nieuwe avatar van slavernij – Hindoestaanse migranten onder het indentured labour systeem naar Suriname, 1873 – 1916

Titel: De nieuwe avatar van slavernij – Hindoestaanse migranten onder het indentured labour systeem naar Suriname, 1873 – 1916
Auteur: Radjinder Bhagwanbali
Prijs: € 15,-
ISBN: 978-90-74897-58-7
Bestellen: info@amritpublishers.com

Dr. drs Radjinder Bhagwanbali heeft baanbrekend werk verricht voor de Surinaams gemeenschap, en in het bijzonder voor de Hindostaansegemeenschap. De historicus en socioloog is in archieven gedoken in India, Engeland, Nederland en Suriname en heeft een nauwkeurige reconstructie gemaakt van de emigratie van Hindostanen vanuit India naar Suriname en van het zware leven op de plantages tijdens contractarbeid.

Inhoud
Bhagwanbali heeft zaken ontdekt die tot nu toe verzwegen of onbekend waren,
zoals:

  • Niet tweederde zoals altijd is beweerd, maar de helft van alle Hindostanen is in Suriname gebleven.
  • Tijdens contractarbeid (1873-1916) zijn 5.500 Hindostanen (bijna 20%) omgekomen door uitputting en ziekte.
  • De werving was gebaseerd op misleiding en bedrog. Mensen maakten beslissingen om te vertrekken op grond van verkeerde informatie over wat hen te wachten stond. Ze dachten te kiezen voor een beter bestaan maar wisten niet welke hel hen te wachten stond.
  • Tijdens contractarbeid werden de Hindostanen op grote schaal mishandeld en in de gevangenis gezet. Bhagwanbali heeft met naam en toenaam de mensen genoemd die in de kromboei werden geslagen. Zweepslagen en geseling kwamen niet alleen tijdens slavernij, maar ook tijdens contractarbeid voor.
  • De wetten uit het Koelietractaat leken mooi op papier, maar de dagelijkse praktijk week daar schrijnend vanaf: gevangenisstraf voor de minste vorm van verzet, bedrog bij uitbetaling van lonen en overmaking van gelden, verkrachting van vrouwen, vernedering en racistische behandeling door de kolonisator. Bhagwanbali heeft de gegevens uit de archieven nauwkeurig opgetekend en weergegeven.

Institute for Decolonizing The Mind (DTM)